Prowadzenie świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

2012-01-26 15:21

Termin realizacji: 26.01.2012-31.12.2012

Dofinasowanie: Gmina Miasta Radom

umowa nr ZS.III8124.1.1.2012 z dnia 26.01.2012

Zapewnienie opieki dziennej dzieciom oraz młodzieży z rodzin dotkniętych problemem biedy, bezrobocia i alkoholizmu, pomoc oraz wspieranie dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej, zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami, możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń, tworzenie warunków do nauki, umożliwienie atrakcyjnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz rozwój różnorodnych zainteresowań i umiejętności poprzez:

  • organizację czasu wolnego
  • dożywianie dzieci
  • rozwój zainteresowań,
  • organizację zabaw i zajęć sportowych,
  • pomoc w nauce
  • realizację programu profilaktycznego
  • stałą pracę z rodziną dziecka