Dziecko w bezpiecznej strefie - Program Tworzenia Rodziny Wolnej od Przemocy

2009-06-22 16:47

Termin realizacji: 01.06.2009-31.05.2010

Dofinansowanie: PO FIO

Projekt dofinansowany  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez dwa podmioty funkcjonujące w strukturach Caritas Diecezji Radomskiej tj. Świetlicę Socjoterapeutyczną oraz Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.  Zadanie jakie sobie wyznaczamy to próba tworzenia bezpiecznej strefy. Składają się na nią: działania skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ich  rodziców jako najbliższych osób mających niezaprzeczalnie wpływ na kształtowanie warunków dla ich rozwoju oraz grup profesjonalistów, którzy z jednej strony tworzą zewnętrzne a zarazem wspierające otoczenie rodziny, a z drugiej poprzez uprawniony wgląd w rodzinę mają możliwość  wspierania dobrych rozwiązań trudnych dla rodziny sytuacji.


Adresatami działań będą dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat.

B. Działania zaplanowane dla dzieci przedszkolnych:
    - Zajęcia rytmiczno- muzycznych, logopedycznych oraz z zakresu gimnastyki korekcyjnej
    - Zajęcia rekreacyjne – wyjścia do centrów zabaw, kina, teatru
    - Zajęcia poznawcze – wycieczka do Warszawy i Bałtowa, uczestniczenie w lekcjach muzealnych
    - Zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne i wychowawcze
    - Wyjazd o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym dzieci wraz z rodzicami do Turna

B. Działania zaplanowane dla dzieci w wieku szkolnym:
    - Zajęcia komputerowe oraz taneczne
    - Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz kompensacyjne z dziećmi mającymi duże zaległości w realizacji programu szkolnego oraz pomoc w nauce
    - Zajęcia poznawcze: wycieczka, dwudniowy rajd rowerowy,  teatr
    - Zajęcia socjoterapeutyczne
    - zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych z elementami aktywizacji zawodowej
    - zorganizowanie wyjazdowej formy wypoczynku podczas ferii zimowych – nauka jazdy na nartach

Adresatami działań będą również rodzice.
    - Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym planujemy zorganizowanie wspólnego, razem z dziećmi wyjazdu o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym
    - Dla rodziców dzieci szkolnych planujemy zorganizowanie cyklu warsztatów dotyczących kompetencji wychowawczych, problemów komunikacji z dzieckiem, zagrożeń wynikających z sięgania przez dzieci po środki psychoaktywne.

Działania zaplanowane dla grup profesjonalistów prowadzone będą przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
PROJEKT będzie realizowany od czerwca 2009 r. do maja 2010 r.