SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2008

2009-03-10 14:52

Świetlica była otwarta przez cały rok szkolny w godzinach od 13.30 do 18.30 od poniedziałku do piątku oraz w jedną sobotę w miesiącu. W okresie wolnym od nauki szkolnej od godz. 10.00 do 15.00. Wychowankowie objęci byli dożywianiem; podwieczorki i kolacje. Praca prowadzona była w trzech grupach wychowawczych. W roku 2008 z propozycji programowej świetlicy skorzystały 62 osoby. Średnio na comiesięcznej liście znajdowało się 48 podopiecznych. Frekwencja wynosiła 72%. Zatrudnione były 3 osoby na umowę o pracę oraz 6 osób na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć przewidzianych w projektach. Ze świetlicą współpracowało 5 stałych wolontariuszy. Placówka była  miejscem odbywania praktyk studenckich  przez studentów Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Działalność świetlicy była wspierana przez Gminę Miasta Radomia oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zakres współpracy z Gminą Miasta Radomia obejmował:
* Udzielenie dotacji na prowadzenie świetlicy
* Refundację posiłków dla dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą MOPS w Radomiu.
W roku sprawozdawczym z posiłków skorzystało 42 dzieci.

Zakres współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim obejmował udzielenie dotacji na prowadzenie świetlicy.

Ocena realizacji
Uzyskane dotacje pozwoliły na kontynuację działalności świetlicy Intensywna praca wszystkich podmiotów świetlicy, wielość propozycji programowych spowodowała: pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci i młodzieży, wzrost zaangażowania w naukę, rozwój umiejętności plastycznych, muzycznych, teatralnych, wzrost sprawności fizycznej, uwewnętrznienie norm i reguł grupowych, zmiana hierarchii wartości, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, odzyskanie poczucia własnej wartości oraz celowości życia, nawiązywanie więzi z dorosłymi opiekunami. Podniesienie świadomości o zagrożeniach i skutkach korzystania ze środków psychoaktywnych. Nastąpiła większa integracja wychowanków, a także wzrost współpracy placówek wsparcia dziennego i socjalizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy kilka projektów:

1. Projekt: „Czas wzrastania” dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Adresatami byli wychowankowie świetlicy oraz podopieczni pedagogów ulicy. Uczestniczyło w nim 65 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Termin realizacji: IV – XII 2008 r.


Ocena efektywności
Projekt wzmocnił oddziaływania socjalizacyjne i ochronne pedagogów wobec beneficjentów. Podopieczni uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych, sportowych i rekreacyjnych. Rezultaty bezpośrednie dotyczyły:
a) objęcia terapią pedagogiczną 11 dzieci z orzeczeniami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, usprawnienie funkcji: manualnych, wzrokowych, słuchowych, usprawniania techniki czytania i pisania.
b) rozwoju umiejętności plastycznych. 8 osób uczestniczyło w zajęciach plastycznych doskonaląc umiejętności plastyczne w zakresie: rzeźby, rysunku, malarstwa. Zwieńczeniem zajęć była prezentacja prac na kiermaszach w miesiącu: VI, X, XII,
c) rozwoju umiejętności teatralnych: wystawiliśmy dwa przedstawienia: „Śpiącą Królewnę” w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” 29 maja z cyklu przedstawień „Dzieci Dzieciom” oraz jasełka. Dzieci były objęte edukacją teatralną,
d) doskonalenia umiejętności korzystania z technik informatycznych. Zagadnienia programowe dotyczyły: konfiguracji programu Internet Explorer, wyszukiwania informacji, sposobów komunikacji, tworzenia stron internetowych, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, tworzenia tabel, wykonywania prezentacji, praca w Power Point, posługiwania się pocztą elektroniczną, itp.

2. Projekt pn.: „Ze sportem za pan brat”, dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Adresatami byli wychowankowie świetlicy Caritas oraz podopieczni ośmiu placówek wsparcia dziennego. Uczestniczyło w nim 200 podopiecznych.
Termin realizacji: IV – VI. 2008 r.

Ocena efektywności
Projekt charakteryzował się różnorodnością propozycji aktywności sportowej, dał możliwość aktywnego, zdrowego stylu spędzania czasu wolnego. Zintegrował środowisko placówek wsparcia dziennego w Radomiu.
Rezultaty bezpośrednie dotyczyły:

A. realizacji zajęć z wychowankami świetlicy:
a) Zajęcia siłowe na mini siłowni w świetlicy. Siłownia wyposażona jest w materace gimnastyczne, ławeczkę ze sztangą, orbitek, trampolinę oraz drobny sprzęt siłowy. Zajęciami objęci zostali najstarsi wychowankowie w wieku od 15 do 18 lat– 6 chłopców i 2 dziewczyny.
b) Jednodniowe rajdy rowerowe –  odbyły się 3 rajdy: dwa do Puszczy Kozienickiej /10.05; 29.06.- „Jazda z miasta”/ oraz nad Zalew Siczki /7.06/. Uczestniczyło w nich 10 wychowanków.
c) Spływ kajakowy zorganizowany został na Pilicy 23 maja. Trasa prowadziła od Przybyszewa do Turna. W spływie uczestniczyło 45 osób /dzieci – 30 osób; rodziców i opiekunów:– 15 osób/.
B. realizacji zajęć zaadresowanych do wychowanków 8 placówek wsparcia dziennego:
a) Dwudniowy rajd rowerowy 17/18 maja 2008r. Trasa: Radom – Szydłowiec – Radom. Liczba uczestników: 30 osób /26 wychowanków + 4 opiekunów/.
a) Letni Turniej Sprawnościowy pn.: „ZE SPORTEM ZA PAN BRAT”14 czerwiec 2008r. połączony z piknikiem zorganizowany został w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym „Emaus” w Turnie k/Białobrzegów. Wzięło w nim udział 160 dzieci z 8 w/w placówek radomskich.

3. Projekt pn.: „Ze sportem za pan brat”, dotacja uzyskana z Gminy Miasta Radomia. Adresatami byli wychowankowie świetlicy Caritas oraz podopieczni ośmiu placówek wsparcia dziennego. Uczestniczyło w nim 200 podopiecznych. Projekt korelował programowo z w/w projektem. Termin realizacji: IV – XII 2008 r.

Ocena efektywności
Projekt zagwarantował systematyczną pracę z dziećmi poprzez prowadzenie zajęć sportowych.
Rezultaty bezpośrednie dotyczyły j/w oraz:
a) wzrostu sprawności fizycznej oraz umiejętności w grach zespołowych – 2 x w tygodniu sala gimnastyczna oraz zajęcia w terenie
b) doskonalenia umiejętności z zakresu aerobiku. Zajęcia dotyczyły prowadzenia ćwiczeń: rozgrzewających, rozciągających, wzmacniających oraz aerobowych, ćwiczenia kroków bazowych oraz prostych układów, stretingu.
c) organizacji IV Turnieju Halowej Piłki Nożnej - 21 listopada w hali MOSiR dla 8 drużyn z  radomskich placówek wsparcia dziennego. Zawody przeznaczone były dla wychowanków będących uczniami 4-6 klas szkoły podstawowej.  Liczba uczestników wraz z kibicami stanowiła ok. 120 osób. .
d) organizacji Turnieju tenisa stołowego - 25 października. W turnieju wzięli udział 12 wychowanków świetlic: Caritas, CNiZ „Bajka” oraz podopieczni pedagogów ulicy.
e) wzbogacenie świetlicy w sprzęt sportowy

4. Projekt pn.: „Ferie na sportowo”, dotacja uzyskana z Gminy Miasta Radomia. Adresatami byli wychowankowie świetlicy. Uczestniczyło w nim 50 dzieci. Termin realizacji: 11 – 22. II. 2008 r.

Ocena realizacji
Organizacja ferii zimowych wzmocniła oddziaływania socjalizacyjne, ochronne wobec dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wychowankowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach sportowych, a poprzez to: aktywnie zagospodarowali czas wolny, rozwinęli swoje umiejętności sportowe, zdobyli umiejętność jazdy na łyżwach, udoskonalili technikę pływania.

5. Projekty wakacyjne:

A. Projekt pn.: „Na wakacje po uśmiech”, dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Adresatami było 50 dzieci, wychowankowie świetlicy oraz dzieci objęte Projektem Skrzydła. Termin realizacji: 6-20. VIII. 2008 r. w Kołobrzegu.

B. Projekt pn.: „Kolonia letnia – STATEK ŻYCIA”, dotacja z Gminy Miasta Radomia. Adresatami było 36 dzieci skierowanych przez MOPS w Radomiu oraz przez pedagogów szkolnych. Termin realizacji: 6-20. VIII. 2008 r.

Ocena realizacji
Został zapewniony wypoczynek letni w formie kolonii. Wyjazd posiadał walory terapeutyczne i edukacyjne. Dał możliwość odreagowania traumatycznych przeżyć, kładł nacisk na budowanie właściwych relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzięki kolonii dzieci poznały historię i geografię Województwa Zachodniopomorskiego. Bogata oferta programowa kolonii przyczyniła się do rozwoju zainteresowań poznawczych, turystycznych, geograficznych i artystycznych. Ruch na świeżym powietrzu, korzystanie z obiektów sportowych i angażowanie się w zajęcia o charakterze sportowym wspomógł rozwój aktywności sportowej podopiecznych.

6. Projekt pn.: „Zdrowa rodzina – szczęśliwe dziecko”, dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008. Projekt realizowany przez świetlicę oraz Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adresaci działań to: dzieci, rodzice oraz kadra placówek. Termin realizacji: VII-XII. 2008 r. Projekt obejmował działania edukacyjne, wychowawczo-rozwojowe oraz wspomagające realizowane w formach dostosowanych do grupy odbiorców (dzieci i ich rodziców), a także wychodzące naprzeciw ich zapotrzebowaniu np. nauka alternatywnego spędzania wolnego czasu, indywidualne i grupowe wspieranie roli rodzica oraz roli dziecka, integrowanie i wzmacnianie rodziny, a także motywowanie i aktywizowanie do pracy nad odpornością na zagrożenia.

Ocena realizacji
Przeprowadzone działania projektowe w okresie VII-XII 2008 w efekcie przygotowały i wzmocniły grupy odbiorców /dzieci i rodzice/ do radzenia sobie z rozmaitymi zagrożeniami oraz uświadomiły im poczucie wpływu na zdrowotność rodziny i szczęśliwe dzieciństwo.

Rezultaty bezpośrednie podjętych działań przez świetlicę dotyczyły:
a) rozwoju umiejętności muzycznych: wokalnych u 14 osób oraz nauka gry na gitarze -  3 osoby,
b) udoskonalenia umiejętności tanecznych – 14 osób,
c) rozwoju sfery poznawczej – 45 osób,
d) nabycia umiejętności współpracy, zdrowej rywalizacji,
e) wzrostu zaangażowania w naukę -  29 osób
f) zorganizowania wycieczki do Sandomierza
g) zorganizowania 2 szkoleń dla wychowawców 8 placówek wsparcia dziennego w zakresie pedagogiki zabawy, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy KLANZA
h) wzbogacenie świetlicy w sprzęt audiowizualny oraz w pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne

Dzięki realizowanym projektom świetlica stała się dla dzieci i młodzieży miejscem stymulującym ich rozwój w zakresie różnorodnych umiejętności /plastycznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych, sportowych/. Poprzez codzienną pomoc edukacyjną wpływała na zwiększenie szans edukacyjnych powierzonych sobie dzieci. Atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację: rajdów rowerowych, imprez sportowych, wycieczek, spływów kajakowych, a także poprzez uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta: wyjścia do kina, teatru, muzeów, uczestniczenie w festynach i innych miejskich imprezach, wzmocniło ochronne i socjalizacyjne oddziaływania placówki, przyczyniając się do prawidłowego rozwoju wychowanków.