SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2018

2019-02-24 16:51

Przy Caritas Diecezji Radomskiej funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Akademia Młodych prowadzona w formie opiekuńczo-specjalistycznej. Akademia Młodych podejmuje następujące formy pracy:

 1. zajęcia opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci i młodzieży
 2. organizowanie czasu wolnego poprzez zabawę i zajęcia sportowe,
 3. pomoc dydaktyczna - podnoszenie wyników nauczania,
 4. pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
 5. zajęcia socjoterapeutyczne nastawione na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i rozwój osobowy,
 6. zajęcia z zakresu terapii uzależnień, profilaktyka alkoholowa, nikotynowa, narkotykowa,
 7. zajęcia z terapii pedagogicznej, kompensacyjne, logopedyczne,
 8. pomoc indywidualna, w tym specjalistyczna (psycholog, logopeda, pedagog, duszpasterz),
 9. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez koła zainteresowań (teatralne, muzyczne, plastyczne, informatyczne i inne),
 10. organizowanie wyjazdowych i stacjonarnych form wypoczynku letniego i zimowego
 11. współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka a także wspólne praktyki religijne: modlitwa, przeżywanie świąt i uroczystości religijnych, pielgrzymki, rekolekcje,
 12. dożywianie dzieci,
 13. pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom – odzież, podręczniki szkolne i inne

Dzieci pochodzą z dzielnicy Glinice i okolic, które to w Radomiu uchodzą za wyjątkowo biedne dzielnice. Wyróżnia ją fakt, iż młodzi ludzie częściej tu są narażeni na powielanie schematów funkcjonowania osób z marginesu społecznego, „dziedziczenie” porażek rodziców, na spędzanie czasu w sposób nieakceptowany społecznie jak również na agresywne zachowania. Często ulica staje się dla dzieci jedyną alternatywą, tam zaspokajane są ich potrzeby akceptacji, zrozumienia, przynależności grupowej oraz ucieczka  w uzależnienia.

 Dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy najczęściej pochodzą z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców ma poważny problem z alkoholem. Są to dzieci pozbawione ciepła rodzinnego, uznania, potwierdzenia swojej wartości i ważności przez własnych rodziców często nieobecnych w ich życiu z powodu: rozwodu, alkoholizmu, przemocy, braku umiejętności wychowawczych lub pobytu w zakładzie karnym. Bardzo często ich rodziny posiadają niski status materialny.

Dzieci te mają problemy szkolne, niechętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach szkolnych. Większość podopiecznych osiąga niskie wyniki w nauce, ma niskie poczucie własnej wartości, często powodowane doświadczaną przemocą domową lub szkolną. Również ze względów materialnych rodziców nie stać na zaoferowanie dzieciom zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych czy rozwojowych, tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych, informatycznych czy poznawczych oferowanych przez instytucje pozaszkolne.

Uczestniczenie w zajęciach na świetlicy  ułatwia dzieciom start w grupie szkolnej, przyczynia się do wyrównania ich szans na własny, dynamiczny rozwój. Pozwala podjąć działania korygujące w kontekście edukacyjnym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym wobec podopiecznych oraz ich rodzin. Pozwala również na monitorowanie ich sytuacji domowej. Wszelkie podejmowane przez świetlicę działania wobec dzieci i młodzieży mają charakter ochronny przed „dziedziczeniem” życiowych porażek ich rodziców.

Grupa wiekowa: do świetlicy mogą uczęszczać dzieci  od 6 do 18 lat choć przeważająca  większość to dzieci w wieku 6-12 lat.

Wszystkie zajęcia na świetlicy są bezpłatne.