Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych,(...) ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas”

2011-02-01 14:34

Termin realizacji: 01.02.2011-30.06.2011

Dofinasowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego (MCPS)

zapewniona została opieka dzienna dzieciom oraz młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, udzielana została pomoc  oraz wsparcie dzieciom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej, zagrożonym lub dotkniętym uzależnieniami, zorganizowane zostały zajęcia umożliwiające kompensację traumatycznych doświadczeń, stworzone zostały warunki do nauki, dzieci miały możliwość atrakcyjnego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego oraz rozwijania różnorodnych zainteresowań i umiejętności.